TEUD (meaning string in english) - The Hebridean Fiddle Project grew out of a conversation regarding the differing Hebridean fiddle styles and music throughout the Hebrides. A collaboration between fiddlers; Claire Frances MacNeil, Shona Masson and Jamie MacDonald each drawing on the musical and cultural heritage of their individual islands culminating in a performance of Gaelic music and songs showcasing the ‘Hebridean fiddle style’.

Chaidh Teud a chur air bhog tro bheachd fidheallaran Seumaidh Dòmhnallach, Shona Masson agus Claire Frances MacNeil stoidhle, tradisean agus nòs fhìdheallarachd Innse Ghall a thaisbeanadh. As An Eilean Sgiathanach, Barraigh agus Tiriodh, thogadh an triùir aca ann an ceòl is cultar nan eilean le sealladh air an dualchas a bha timcheall orra agus a tha follaiseach an-diugh. ‘S e amas Teud: The Hebridean Fiddle Project an ceòl, puirt is òrain, a thoirt beò leis an trì fhidheall agus measgachadh de thaic-chiùil is seinn.

https://www.facebook.com/p/TEUD-The-Hebridean-Fiddle-Project-100092214189897/

Posted in Acoustic Stage, Arena, Artist 2024, Saturday on Feb 22, 2024