Hebridean Pipers - Preview concert 

Breasclete Community Hall - Wednesday, 12th July, 2023: Doors 7.30pm

The bagpipes have been an important part of the musical culture of the islands for centuries, and continue to be an integral aspect of local cultural heritage today as they are passed down from generation to generation.


Tha sinn toilichte pròiseact ùr a chur mu choinneimh an t-sluaigh airson a' chiad turas a tha a' dèanamh fèill air pàirt mhòr den dualchas anns Na h-Eileanan an Iar- pìobaireachd. Tha a' chiad tachartas seo a' toirt cuid de na pìobairean òga as fheàrr a th' againn còmhla- 's iad Seumas Donnchadh MacCoinnich, Alana NicAonghais, Calum Alex Mac a' Mhaoilein agus Seonaidh Mac an t-Saoir- is iad air cuirm-ciùil a chruthachadh a' taisbeanadh seann-phuirt às na h-eileanan agus puirt ùr a rinn iad fhèin.


 We are delighted to premiere a new An Lanntair project which highlights the proud tradition of piping in the Hebrides. This first event brings together some of our finest young pipers, including James Duncan Mackenzie, Alana Macinnes, Calum Alex Macmillan and Seonaidh Macintyre in a showcase of new compositions and classic tunes. Tickets – Adult £15 / Child (6-14) £5 / 0-5 free (please secure them a ticket when booking)


Tickets bought can be collected at the venue


BUY ONLINE NOW...